Westfalen Gassen Nederland neemt ontwikkelingsplannen voor waterstofproductie in Zutphen over

De plannen voor een waterstofproductielokatie in Zutphen zijn overgenomen door Westfalen Waterstof Zutphen B.V., een volle dochter van Westfalen Gassen Nederland B.V. in Deventer. De verkopende partij, waterstofcoöperatie GldH2 U.A. verwacht dat met de verkoop de fabriek sneller gebouwd gaat worden. Westfalen is een gerenommeerd internationaal bedrijf, gespecialiseerd in industriële gassen, koudemiddelen en propaan. Metaalverwerker KME in Zutphen participeert voor een beperkt deel in deze plannen.

De plannen voor de oprichting van een productiefaciliteit voor groene waterstof zijn  vier jaar geleden gestart met de oprichting van de Zutphense waterstofcoöperatie GldH2 met de bestuursleden Wiebe Boer, Jan Fikken, Paul Bombeld en wijlen Ben de Vries. De initiatiefnemers zijn er nog steeds van overtuigd dat waterstof een belangrijke rol gaat vervullen binnen de energietransitie. Waterstof wordt wereldwijd gezien als een belangrijk onderdeel van de energietransitie.  Ook zal waterstof in de toekomst worden ingezet als energiedrager voor voertuigen, woningverwarming en in productieprocessen. Participant KME, op wiens bedrijfslocatie de fabriek wordt gevestigd, wordt een van de afnemers van waterstof. KME zal hiermee de grijze waterstof afname vervangen voor de aldaar geproduceerde groene waterstof.

Jan Fikken, actief binnen GldH2 en Zutphen Energie verwacht dat de toekomstige waterstofproductielokatie een belangrijke rol gaat vervullen bij de lokale energievoorziening.

Voor Westfalen is de overname van de plannen van GldH2 een belangrijke stap richting een van de eerste plekken waar groene waterstof in Nederland geproduceerd gaat worden. Het bedrijf neemt van GldH2 de reeds bestaande vergunning voor de bouw van de waterstoffabriek over, een langdurige erfpacht van een stuk grond van KME dat ligt tussen de bestaande metaalfabriek en het Twentekanaal en een reeds gereserveerde stroomaansluiting van Liander. Deze drie onderdelen zijn onherroepelijk verbonden met de locatie in Zutphen en essentieel om de waterstoffabriek te kunnen bouwen. Momenteel worden de waterstofproductieplannen door Westfalen verder ontwikkeld.

GldH2 is in september 2019 opgericht om de waterstofontwikkelingen in en rond Zutphen te stimuleren. Het initiatief is financieel ondersteund door de ontwikkelingsmaatschappij van de provincies Gelderland en Overijssel OostNL en de Regio Stedendriehoek, de voormalige Cleantech Regio. De initiatiefnemers moesten in 2022 van de bouw van de fabriek afzien nadat een Europese subsidieaanvraag voor 5 miljoen euro werd afgewezen. Vervolgens zijn de gesprekken met verschillende overnamekandidaten opgestart waar Westfalen als beste kandidaat uit de bus kwam.

Afbeelding: De toekomstige productielokatie voor groene waterstof komt te liggen op het bedrijfsterrein van metaalproducent KME op industrieterrein De Mars aan het Twentekanaal bij Zutphen 

Waterstoffabriek in gesprek met Smart Energy Hub Zutphen

GldH2 en de toekomstige investeringspartner voeren gesprekken over samenwerking met de nieuwe Smart Energy Hub op het industrieterrein in Zutphen. Net als op veel plekken in Nederland loopt de stroomvoorziening op het industrieterrein De Mars tegen zijn grenzen aan. Het uitbreiden van bedrijven en de werkgelegenheid lopen gevaar. Een Smart Energy Hub kan een oplossing zijn.

“Op het industrieterrein in Zutphen wordt nu al energie opgewekt via drie windmolens, enkele zonneparken en via zon op daken”, zegt GldH2 bestuurslid Paul Bombeld. “Maar tegenwoordig kunnen nieuwe zon- en windprojecten niet meer worden aangesloten op het stroomnet en dat is jammer. Door over enkele jaren nieuwe duurzame stroomopwek via de hub direct te koppelen met de waterstoffabriek wordt het elektriciteitsnet minder belast. Voor de afnemer kan dat ook nog eens flink schelen in de transportkosten.”

De initiatiefnemers van de waterstoffabriek realiseren zich dat de fabriek dag en nacht moet draaien om rendabel te zijn, dus ook als er even geen duurzame energie beschikbaar is. Bombeld verwacht dan ook dat de waterstoffabriek ook aan de stroomkabel van de regionale netbeheerder komt te hangen. “Om de waterstoffabriek snel te kunnen realiseren laten we eerst een nieuwe stroomkabel aanleggen vanuit het Tennet grondstation aan de Voorsterallee. Maar we blijven tegelijkertijd met de initiatiefnemers van de Smart Energy Hub in gesprek. Wat het zou prachtig zijn als we in Zutphen 100% groene waterstof kunnen maken van 100% groene stroom uit Zutphen.”

GldH2 kiest voor externe partner bij realisatie waterstoffabriek

De bestuursleden van GldH2 hebben unaniem besloten dat een externe partner de beste oplossing is om snel een waterstoffabriek te realiseren in Zutphen. Na een lang traject is de vergunning voor de fabriek binnen en is er een terrein van bijna 5000m2 gepacht op industrieterrein De Mars. “Helaas lukt het door gebrek aan financiële middelen niet om zelf een fabriek te bouwen”, zegt bestuurslid Jan Fikken. “En als het ons zelf niet lukt, dan maar in samenwerking met een kapitaalkrachtig bedrijf.”

GldH2 heeft de afgelopen jaren veel ondersteuning gekregen vanuit de provincie Gelderland, de gemeente Zutphen, OostNL en in het bijzonder van het samenwerkingsverband Cleantech Regio. “Vooral die laatste partij heeft op financieel vlak flink bijgedragen aan het verkrijgen van de nodige vergunningen", zegt Fikken. "Het was een zeer ingewikkeld traject waarvoor we veel specialisten hebben moeten inschakelen en die sturen gewoon nota’s. Nu onze aanvraag voor een investeringssubsidie is afgewezen zoeken we een nieuwe weg. We zijn inmiddels met verschillende partijen in gesprek die ook zonder subsidie de fabriek willen bouwen. Zij hebben het kapitaal en wij de vergunning en een bedrijfsterrein. We voelen het als een plicht om zo snel mogelijk een waterstoffabriek in Zutphen te laten draaien.”

Steunbetuiging van de gemeente Zutphen voor GldH2

“Hartverwarmend zijn de reacties vanuit de gemeente Zutphen”,  zegt Wiebe Boer van GldH2 na de definitieve afwijzing van de vijf miljoen euro subsidie van EFRO OP Oost. “Als bestuur hebben we vier jaar lang nagenoeg belangeloos aan het project gewerkt en dan is een afwijzing een enorme teleurstelling. Maar de hartverwarmende reacties vanuit het gemeentehuis hebben ons gesterkt om vooral door te gaan. De afgelopen jaren hebben we daar waar nodig opgetrokken met de ambtenaren, de toenmalige wethouder Harry Matser en de huidige wethouder Eva Boswinkel. Na de subsidieafwijzing lieten zowel de burgemeester en wethouder ons weten dat we vooral door moeten gaan met ons project. De waterstoffabriek kan veel betekenen voor de verduurzaming van onze Hanzestad.”

Het bestuur heeft deze raad ter harte genomen en zoekt een oplossing in twee richtingen. “Vanuit Europa zijn er regelmatig subsidiepotjes beschikbaar voor waterstof of de energietransitie”, zegt Wiebe Boer. “Deze ontwikkelingen houden we scherp in de gaten, hoewel we weten dat dit langdurige trajecten zijn. Een andere oplossing is om een samenwerkingsverband aan te gaan met bij voorkeur een regionale kapitaalkrachtige partner die niet afhankelijk is van subsidie. Op deze wijze kan de fabriek er zeer snel komen. De komende weken gaan we onderzoeken welk traject onze voorkeur heeft.”

Teleurstellend, definitief geen subsidie voor GldH2

Een zwarte dag voor GldH2. Vandaag is bij Alex Advocaten in Wijchen het besluit op bezwaar binnengekomen inzake de subsidie. Vanuit de subsidiepot van REACT-EU komt definitief geen geld voor de waterstoffabriek in Zutphen. De bezwaarschriftencommissie heeft het door GldH2 ingediende bezwaar op het afwijzen van de subsidie ongegrond verklaard. De initiatiefnemers van de waterstoffabriek in Zutphen hebben onvoldoende aangetoond dat er een markt is voor groene waterstof en dat de financiële basis voor de fabriek onvoldoende is onderbouwd.  

Het komt er op neer dat de bezwaarschriftencommissie er van uitgaat dat de deskundigencommissie de aanvraag deskundig heeft beoordeeld. De aanvraag heeft in totaal onvoldoende punten gekregen om te kunnen worden geaccepteerd. Ook speelt nog mee dat volgens de bezwaarschriftencommissie er op een aantal vragen te vage antwoorden zijn gegeven. Ook is een deel van de informatie te laat is ingediend.

De teleurstelling bij initiatiefnemers Wiebe Boer, Paul Bombeld en Jan Fikken is groot. De afgelopen jaren is ongelofelijk veel tijd in dit project gestopt. “En als we iedere vraag met 100% zekerheid kunnen beantwoorden hebben we geen subsidie nodig", zeggen de initiatiefnemers. "In onze ogen is subsidie nodig om innovatieve en daarmee onzekere projecten een kans te geven.” Er wordt nu gekeken hoe de waterstoffabriek er zonder subsidie toch kan komen.

GldH2 sluit erfpachtcontract met metaalfabriek Aurubis

Waterstofcoöperatie GldH2 heeft op vandaag een erfpacht-overeenkomt afgesloten met metaalbedrijf Aurubis in Zutphen. Op het terrein achter de fabriek aan de Oostzeestraat wordt voor een periode van 20 jaar een stuk grond van bijna 5000m2 gepacht om een waterstoffabriek, opslagfaciliteiten en een laadstation voor tankauto’s te realiseren. De grond wordt gepacht voor een symbolisch bedrag en wordt in de toekomst betaald door de metaalverwerker korting te geven op de waterstofprijs.

Voor Aurubis betekent dat dat het bedrijf, dat een van de grootste energieverbruikers van de gemeente is, een traject naar verduurzaming met waterstof kan inzetten. De fabriek gebruikt nu al een geringe hoeveelheid (grijze) waterstof dat wordt gebruikt als schermgas. In de toekomst wordt mogelijk ook waterstofgas gebruikt in het productieproces, door het te mengen met aardgas. In het meest ideale geval kan de hele metaalfabriek op waterstof draaien, maar dan zal de waterstoffabriek van GldH2 eerst flink opgeschaald moeten worden. Dat zal zeker nog vijf jaar duren. De fabriek van Aurubis wordt via een ondergrondse pijpleiding met de fabriek van GldH2 verbonden.

Teleurstelling bij initiatiefnemers GldH2, subsidie afgewezen

De provincie Gelderland heeft deze week de subsidieaanvraag van GldH2 voor de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen afgewezen. De commissie die zich bezighoudt met het beoordelen van de aanvragen geeft aan dat er onvoldoende punten zijn behaald met het beantwoorden van de vragen. Er is onvoldoende aangetoond dat er een markt is of ontstaat voor groene waterstof dat in beginsel duurder is dan grijze waterstof. GldH2 gaat in beroep, de zitting staat gepland voor 19 juli 2022.

Voor GldH2 is deze datum ongelukkig. “Op 19 juli zal niet direct uitspraak worden gedaan”, zegt bestuurslid Paul Bombeld. “Als we gelijk krijgen en het geld wordt alsnog toegewezen komen we in tijdnood.” GldH2 schakelt daarom Alex Advocaten, gespecialiseerd in waterstof, in om de procedure te versnellen.

Een van de bezwaren richt zich op het innovatieve karakter. De beoordelingscommissie vindt de waterstoffabriek niet innovatief genoeg, schrijft advocaat Robin Link van Alex Advocaten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Maar tegelijkertijd krijgt een waterstoftankstation, waarvan er al meerdere operationeel zijn, en een waterstof cv-ketel die ook niet meer innovatief is, wel een bijdrage. We zien goede mogelijkheden om het besluit aan te vechten.

Wordt vervolgd.

Feest bij GldH2, de vergunning voor de waterstoffabriek is binnen

Een verlossend bericht van de omgevingsdienst Regio Nijmegen. Na een lang traject krijgt GldH2 als een van de eerste partijen in Nederland een omgevingsvergunning voor de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen op het industrieterrein De Mars. Deze week is de definitieve vergunning ontvangen.

Het plan omvat het plaatsen van vier zeecontainers van 40 voet voor de productie en compressie van waterstof, het plaatsen van drie opslagtanks voor waterstof, een transformator, twee chillers voor ventilatie en drie laaddoks, allen met betonnen zijwanden voor het vullen van tubetrailers met waterstof. De vergunning wordt verleend voor een periode van 15 jaar na ingebruikneming en kan daarna worden verlengd. De fabriek komt op een terrein van bijna 5000 m2 aan de Oostzeestraat in Zutphen.

Bestuurslid Wiebe Boer van GldH2 is zeer tevreden. “Het was een zeer lang en kostbaar traject maar met een financiële bijdrage van OostNL en de Cleantech Regio is het ons dan toch gelukt alle hobbels te nemen. We lopen in Oost-Nederland voorop met de waterstofontwikkelingen. Iedereen roept dat ze een waterstoffabriek gaan beginnen, maar wij hebben als een van de eersten daadwerkelijk een vergunning. Op naar de realiseringsfase!”  

BNR Nieuwsradio op bezoek bij de Waterstofwijzen uit het Oosten (video)

Het bouwen van een binnenlandse fabriek voor groene waterstof is een flinke opgave. De investering is groot en een sluitende businesscase is moeilijk te krijgen, schrijft BNR Nieuwsradio in maart 2022. De landelijke nieuwszender reist voor de videopodcast af naar Zutphen en gaat in gesprek met bestuurleden Jan Fikken en Wiebe Boer van GldH2.  Want hier lijken de initiatiefnemers op het terrein van koperproducent Aurubis de perfecte locatie te hebben gevonden: makkelijke toegang tot water, schone energie en omringd door potentiële afnemers. Samen met metaalproducent Aurubis en met financiële ondersteuning van OostNL en het samenwerkingsverband Cleantech Regio proberen zij in Oost-Nederland een grote stap voorwaarts in de energietransitie te realiseren. Maar de 'Waterstofwijzen uit het Oosten' hebben gemerkt dat het nog niet zo eenvoudig is om ver op de ontwikkelingen vooruit te lopen. 
De video podcast van BNR met presentator Maarten Bouwhuis op de fiets door Zutphen ziet u via deze link

GldH2 betrekt buurtbewoners bij plan voor waterstoffabriek

Waterstofcoöperatie GldH2 heeft de afgelopen maanden meerdere keren overleg gevoerd met omwonenden over de nieuwe waterstoffabriek in Zutphen. Over enkele maanden wordt de vergunningsaanvraag ingediend, GldH2 wil de buurtbewoners zo goed mogelijk informeren over de plannen en voorkomen dat er door communicatiefouten bezwaren worden ingediend.

“Vanuit Zutphen is de waterstoffabriek niet te zien, omdat deze geheel verscholen ligt achter de enorme fabriek van metaalverwerker Aurubis”, zegt Stan Hulsegge die als student bij het project is betrokken. “Als er bezwaren komen, komen die vanuit het dorp Eefde aan de overkant van het Twentekanaal. Ondanks dat de fabriek door dijken langs het kanaal en een groenstrook nauwelijks te zien is vinden wij het toch passend de omwonenden over de plannen te informeren.”

GldH2 heeft de eerste kennismaking fysiek laten plaatsvinden in de Energiewinkel  aan de Overwelving in Zutphen. “Op deze wijze leer je elkaar het beste kennen”, zegt Hulsegge. “En we kunnen gemakkelijk contactinformatie uitwisselen. Als er wat is bellen we elkaar gewoon even op.” Naar aanleiding van de gesprekken heeft GldH2 het ontwerp iets aangepast.

Subsidieverstrekker vraagt GldH2 om aanvullende informatie

De provincie Gelderland heeft de subsidieaanvraag van GldH2 in behandeling. De plannen zien er goed doordacht uit, maar de initiatiefnemers Wiebe Boer, Jan Fikken en Paul Bombeld moeten nog wel aanvullende vragen beantwoorden. Dat is overigens niet uniek, alle indieners wordt gevraagd de plannen en onderliggende cijfers nader toe te lichten.
GldH2 en haar partners zoeken naar de meest optimale samenwerkingsvorm waarbij iedere partner op haar eigen vlak kennis inbrengt. Bestaande energieleveranciers richten zich op de distributie van waterstof, een netwerkbeheerder ontwikkelt een waterstofnetwerk en een financieel specialist is aangetrokken om de onderliggende cijfers te presenteren. Bestuurslid Wiebe Boer laat in de lokale media weten dat het een ingewikkelde klus is. "Er zijn tot nu toe slechts drie vergunningen afgegeven voor waterstoffabrieken in Nederland en alle fabrieken zitten nog in de ontwikkelfase. We kunnen het Zutphense initiatief dan ook nog nergens aan spiegelen. Een nationale pionier zijn heeft soms ook zijn nadelen. Alle vragen kunnen we nu nog niet tot in detail beantwoorden, het wordt een kwestie van voortschrijdend inzicht. Wij hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat waterstof een hele belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie." 

GldH2 vraagt Europese subsidie voor bouw waterstoffabriek

Waterstofcoöperatie GldH2 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de bouw van een waterstoffabriek in Zutphen. De fabriek moet komen te staan op het bedrijfsterrein van metaalverwerker Aurubis. "Subsidie is nodig om de businesscase rond te kunnen rekenen", zegt bestuurslid Wiebe Boer. "We zijn zeer innovatief bezig in een kleine maar groeiende markt. Om de waterstofontwikkelingen van de grond te krijgen is in de beginperiode subsidie nodig."

GldH2 maakt gebruik van het Europese subsidieprogramma REACT dat is ingesteld om bedrijven en innovaties te ondersteunen nadat corona hard heeft toegeslagen. De nadruk ligt daarbij op verduurzaming. Met waterstof uit Zutphen kunnen bedrijven de schadelijke uitstoot beperken en wordt de energietransitie een stuk eenvoudiger.

De afgelopen weken heeft GldH2 verschillende intentieverklaringen getekend met bedrijven in de regio die in de toekomst met waterstof aan de slag gaan. Metaalproducent Aurubis gaat waterstof gebruiken in het productieproces, Benegas gaat waterstof vervoeren naar afnemers en Kuster H2 Energy gaat de waterstof verkopen bij haar nieuwe waterstoftankstation in Doetinchem. Arriva wordt daar de grootste afnemer en gaat streekbussen in de Achterhoek en de Cleantech Regio laten rijden op waterstof.

De waterstoffabriek vraagt een investering van bijna 10 miljoen euro. In het bedrag zitten twee electrolysers die waterstof produceren, compressiesystemen en de waterstofopslag. Ook wordt een deel van het budget gestoken in de inrichting van de productielokatie. Als in de toekomst de vraag naar waterstof stijgt kan de fabriek snel worden opgeschaald.
Of GldH2 de subsidie ook krijgt wordt begin 2022 bekendgemaakt. De fabriek moet er dan wel uiterlijk december 2023 staan.  

GldH2 tekent intentieverklaring met metaalproducent Aurubis

Wethouder van Duurzaamheid Eva Boswinkel was deze week aanwezig bij het ondertekenen van intentieverklaring tussen Aurubis Nederland B.V. en GldH2. GldH2 is volop bezig met de voorbereiding van een waterstoffabriek in Zutphen, die moet komen te staan op het bedrijfsterrein van Aurubis. Via een ondergrondse pijpleiding kan GldH2 de metaalfabriek dan voorzien van waterstof en loopt het verbruik van fossiele energie terug. 
De waterstoffabriek wordt in de toekomst omringt door een zonnepark waar duurzame energie wordt opgewekt die nodig is bij de productie van groene waterstof. De lokale energiecoöperatie Zutphen Energie gaat het zonnepark realiseren.
Op de foto vlnr Wouter van den Wall Bake (voorzitter van Zutphen Energie), Wiebe Boer (bestuurslid van GldH2), Eric Tierie (managing Director Aurubis), Eva Boswinkel (wethouder Duurzaamheid gemeente Zutphen), Jan Fikken (bestuurslid GldH2) en Louis Post (Economie, Cleantech & Circulariteit bij de Gemeente Zutphen)

Bouwwerkzaamheden waterstoftankstation Doetinchem van start

In Doetinchem is de afgelopen week begonnen met de bouw van een nieuw waterstoftankstation. De afgelopen weken zijn er grondwerkzaamheden verricht en is bestrating gelegd om de vrachtauto's met waterstof te kunnen ontvangen. Deze week is het tankstation vanuit de fabriek in Assen vervoerd naar de Braamtseweg in Doetinchem en daar op de plek getakeld. Op een ruimte van 10 x 10 meter wordt waterstof gecomprimeerd tot maximaal 100 bar en opgeslagen is speciale cilinders. De compressie-apparatuur de cilinders en de dispencers staan nu op de definitieve plek. De komende vier weken gaan de technici van leverancier Resato de systemen aansluiten en testen. Het is de bedoeling dat waterstof uit de fabriek in Zutphen in de toekomst getankt kan worden in Doetinchem 
Een flimpje over het op de plek takelen van het tankstation ziet u via deze link

Waterstofbus brand uit bij garagebrand in Doetinchem

Op 28 oktober is brand uitgebroken in de busremise van Arriva in Doetinchem. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel dat op dat moment in de garage een splinternieuwe waterstofbus en een oudere dieselbus stonden geparkeerd. Beide voertuigen zijn compleet uitgebrand. Een team van deskundigen onderzoekt de oorzaak. Tot het moment dat er meer bekend is blijven de negen andere waterstofbussen bij de Poolse fabrikant staan. De waterstofbussen moeten op 15 december gaan rijden in de Achterhoek. Of deze datum gehaald gaat worden is nog onbekend.
Connexxion gaat in Zuid-Holland met hetzelfde type waterstobussen rijden. Ook deze vervoerder heeft de afname gestaakt en wacht op de uitslag van het onderzoek.

Hoe werkt de waterstoffabriek in Zutphen eigenlijk?

Als initiatiefnemers van Gldh2 kregen we de afgelopen weken veel vragen over de ontwerptekening van de waterstoffabriek. Hoe werkt zo'n fabriek nu eigenlijk en wat gebeurt er in de verschillende gebouwen? Daarom hebben we het ontwerp voorzien van nummers.
Bij nummer 1 zien we twee elektrolysers, ingebouwd in zeecontainers van 40ft. We kiezen 2 x 1 en niet 1 x 2 containers, zodat de fabriek bij een storing in de elektrolyser (op halve kracht) door kan draaien. Op het dak staat de koeling. In de containers wordt gedemineraliseerd water met groene stroom gesplitst in zuurstof en waterstof. Bij 2 zien we het transformatorstation waar de stroom binnenkomt. In de verticale cilinders bij 3 wordt waterstof in gasvorm opgeslagen onder lage druk. De compressoren bij 4 zorgen ervoor dat waterstof onder hoge druk kan worden geperst in de tankauto's die komen te staan op de vulstations. Deze tankauto's brengen waterstof naar afnemers. Aurubis in Zutphen is momenteel ook al een afnemers van waterstof dat wordt aangevoerd per tankauto en wordt opgeslagen in voorraadtanks achter de fabriek. Tenslotte is nummer 6 het kantoortje en het toilet.
Een deel van de waterstof wordt niet per as vervoerd, maar gaat via een ondergroendse leiding direct naar metaalfabriek Aurubis.
Meer vragen? Stel ze op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Exacte lokatie waterstoffabriek bekend, GldH2 informeert de buren

Na diverse publicaties in lokale- en regionale media heeft het bestuur van GldH2 besloten bedrijven en omwonenden ook nog eens via een brief te informeren over de plannen voor een waterstoffabriek in Zutphen. De fabriek komt te staan op het terrein van metaalverwerker Aurubis aan de Oostzeestraat, precies tussen het fabriekscomplex en het Twentekanaal.  

Het doel is om op jaarbasis ruim 300 ton waterstof op te wekken via elektrolyse met groene stroom. De in Zutphen geproduceerde waterstof is bestemd voor het productieproces van bedrijven op industrieterrein De Mars, maar kan ook worden gebruikt voor het openbaar vervoer, voor machines in de wegenbouw en voor de verwarming van woningen in de monumentale binnenstad van Zutphen. Met waterstof beperken de eindgebruikers de CO2- en stikstof-uitstoot.

Op de afbeelding staat een luchtfoto van het Aurubis-terrein met daarin de locatie voor waterstofproductie en opslag. Op de inzet een 3D-animatie van de beoogde installatie. Rechts op het groene vlak de 2 elektrolysers waarmee waterstof wordt geproduceerd, de 3 kolommen zijn opslagsilo’s met een doorsnede van 3 meter en 18 meter hoog. Daarvoor 3 laadplekken voor transport per vrachtauto en met het zwarte dak een klein kantoortje.

Bij de provincie Gelderland wordt een vergunning gevraagd voor de bouw. De plannen passen binnen het geldende bestemmingsplan voor deze locatie.

Heeft u vragen? Schroom niet om die te stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Minicollege in twee minuten door Ad van Wijk: wat is waterstof?

Ad van Wijk is hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de Technische Universiteit in Delft. Als energie-professor is hij al jaren ambassadeur voor toepassingen van waterstof. Alleen gaan we al die waterstof die we nodig hebben in Nederland niet allemaal zelf maken, dit halen we uit gebieden met een overvloed aan ruimte, zon en wind.
Zijn zeer korte college over 'Wat is Waterstof?' ziet u via deze link.

Achtergondinformatie: waterstof, waar gebruiken we het voor?

Om de samenleving te kunnen decarboniseren moeten we de komende decennia afscheid nemen van onze belangrijkste energiebronnen. In de westerse wereld zijn dat aardolie, steenkool en aardgas. Als we slechts met één van deze drie door blijven gaan, halen we de klimaatdoelstellingen van Parijs niet. 
GldH2 is vanuit Zutphen bezig met het opzetten van een lokale en regionale waterstofeconomie. Als basis wordt gewerkt aan een groene waterstoffabriek. De waterstof die hier wordt geproduceerd is beschikbaar voor energieverslindende productieprocessen in bedrijven, voor de energiebehoefte in historische woningen en voor de mobiliteit. In de verre toekomst zal het Zutphense lokale waterstofnetwerk worden gekoppeld aan het landelijke netwerk. 
Teun Schröder van Chancg.inc heeft de toepassingen van waterstof voor de komende decennia overzichtelijk op een rij gezet. Waterstof zal vooral een funcie hebben als opslagmiddel voor energie op lang termijn. Alle andere opslagmiddelen zijn ontoereikend.
Waar we waterstof gaan gebruiken leest u via deze link. 

Interview met bestuurslid Jan Fikken in Rabo&Co editie Nood- en Oost-Gelderland

Rabo&Co, het blad van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, schrijft in haar uitgave van maart 2021 over waterstofontwikkelingen in het oosten van Nederland. Bestuurslid Jan Fikken van GldH2 in Zutphen mag uitvoerig toelichten aan welke ontwikkelingen in Zutphen wordt gewerkt. Aan de basis staat een waterstoffabriek die moet komen op industrieterrein de Mars. GldH2 wil ook een bijdrage leveren aan de energietransitie van de historische binnenstad van Zutphen. De vele monumentale panden kunnen prima verwarmd worden met waterstof. GldH2 wil ook groene waterstof leveren dat gebruikt wordt binnen productieprocessen en de mobiliteit.

Het hele interview van vier pagina’s leest u in Rabo&Co via deze link.


Monumentale woningen in Lochem als proef op waterstofgas

Een unieke proef in Lochem. Daar worden volgend jaar vijftien monumentale panden aangesloten op waterstofgas. Dit CO2-vrije gas wordt de vervanger van aardgas. Voorlopig gaat het om een proefproject dat enkele jaren gaat duren.

Het experiment met waterstof in monumenten is een initiatief van netbeheerder Alliander en de plaatselijke energiecoöperatie Lochem Energie. Pandbezitters is gevraagd hun woningen eerst optimaal te isoleren, maar dat geeft een flink aantal beperkingen met oude woningen. Vanwege de monumentale status mogen ze nauwelijks worden verbouwd, zonnepanelen op de daken zijn niet toegestaan.

Deze maand heeft het college van B&W in Lochem ingestemd met het plaatsen van een ontvangststation voor waterstofgas op het bedrijventerrein Stijgoord. Vandaar zal de waterstofleiding het riviertje de Berkel passeren richting de panden in de wijk Berkeloord.

Op meerdere locaties in Nederland is of wordt getest met het verwarmen van woningen op waterstof. In Uithoorn is in december een test met vijftig jaar oude woningen succesvol verlopen. Met bijna 100 jaar oude woningen is nog geen ervaring opgedaan. De proef in Lochem zal dat moeten uitwijzen.

Arriva in Doetinchem koopt tien waterstofbussen bij busfabrikant Solaris

Openbaarvervoersbedrijf Arriva Nederland heeft tien bussen de rijden op waterstof gekocht bij Solaris. De bussen van het type Urbino12 gaan rijden vanuit Doetinchem binnen het streekvervoer in de Gelderse Achterhoek en de Cleantech Regio Zutphen/Apeldoorn. Eind 2021 worden de voertuigen officieel in gebruik genomen.

In december maakte het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend dat ze meedoet aan het Europese programma JIVE1, waarin het stimuleren van emissieloos openbaar vervoer centraal staat. Europa en de provincie investeren de komende vier jaar 6,4 miljoen in het project. Dat geld gaat deels naar de hogere aanschafkosten en deels naar de duurdere brandstof.
De tien waterstofbussen gaan dieselbussen vervangen en gezamenlijk meer dan 1 miljoen kilometer per jaar rijden. Dat is meer dan het dubbele aantal kilometers dat JIVE voorschrijft. Daarmee wordt met Europese en Gelderse subsidie een impuls gegeven aan de vergroening van de mobiliteit, de productie van groene waterstof en de realisatie van de waterstofinfrastructuur.

Onderzoek: aardgasleidingen in woningen geschikt voor waterstofgas

In Uithoorn heeft netwerkbeheerder Stedin afgerekend met alle sceptici die denken dat waterstof door aardgasleidingen grote problemen gaat opleveren. In theorie is de afgelopen jaren aangetoond dat leidingen voor aardgas ook prima geschikt zijn voor transport van waterstofgas. In praktijk werd echter gevreesd dat het kleine molecuul van waterstof dwars door de leidingen en bij koppelstukken zou ontsnappen en voor gevaarlijke situaties gaat zorgen.

Een test in sloopwoningen in Uithoorn heeft in december 2020 aangetoond dat oude aardgasleidingen niet, of nagenoeg niet, hoeven worden aangepast. Dat opent de weg voor de regering om de huidige gasinfrastructuur op te nemen in de energietransitie. De gasleidingen kunnen in de toekomst moeiteloos grote hoeveelheden CO2-vrije energie verplaatsen naar de eindgebruiker.

10 bussen op waterstof voor de Gelderse Achterhoek en Cleantech Regio

De regionale vervoerder Arriva gaat tien waterstofbussen aanschaffen die passagiers gaan vervoeren in de Achterhoek en de Cleantech Regio. De bussen worden voor een deel gefinancierd door het Europese subsidieproject JIVE2. Een ander deel van de aanschafkosten en de hogere exploitatiekosten worden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Voor een periode van vier jaar is hier 6,4 miljoen euro uitgetrokken. GldH2 is nauw betrokken geweest bij het busproject en heeft de provincie op meerdere vlakken geadviseerd over de toepassing van waterstof.

Onderzoek naar waterstoffabriek op industrieterrein De Mars

GldH2 onderzoekt twee verschillende locaties op industrieterrein De Mars in Zutphen of ze geschikt zijn voor een toekomstige waterstoffabriek. De fabriek, die werkt via elektrolyse, splitst water in waterstof en zuurstof. Waterstof is een zeer schoon en CO2-vrij gas dat nagenoeg overal als vervanging van fossiel en CO2-rijk aardgas kan dienen.

Waterstofcoöperatie GldH2 hecht grote waarde aan een eigen productielocatie van waterstof in Zutphen. Metaalbedrijf Arubis en de regionale treinen zullen naar verwachting binnen tien jaar grote hoeveelheden waterstof nodig hebben. Deze hoeveelheden kunnen nagenoeg onmogelijk met vrachtauto’s worden aangevoerd. De komende maanden moeten uitwijzen op welke lokatie de H2-fabriek het meest tot z’n recht komt.

Provincie Gelderland en GldH2 trekken samen op bij busproject

Op verzoek van GldH2 heeft de provincie Gelderland een regel opgenomen in het contract met vervoerder Arriva dat het waterstoftankstation voor de bussen openbaar moet zijn. Op verschillende plekken in Nederland gaan waterstofbussen rijden die gaan tanken bij een niet openbaar waterstoftankstation. Voor een vervoerder is dat aantrekkelijk, de voertuigen hoeven nooit te wachten tot ze aan de beurt zijn.

De provincie Gelderland en Gldh2 zien het busproject niet als alleenstaand project, maar als de start van de regionale waterstofeconomie. Als transportbedrijven of automobilisten overwegen een voertuig op waterstof aan te schaffen, moet er wel een openbaar tankstation in de buurt zijn. De provincie heeft een openbaar tankstation, en meerdere aandachtspunten, dan ook meegenomen in het eisenpakket.

GldH2 en GMB Biogas zoeken gezamenlijk naar emissievrij transport

GldH2 zoekt met slibverwerker GMB Bio-energie naar oplossingen voor het verlagen van de CO2-uitstoot van de vestiging in Zutphen. Daar verwerkt GMB slib, voor waterschappen in grote delen van noord en oost Nederland. Op het bedrijfsterrein in Zutphen kan GMB vergisten, ontwateren, biologisch drogen en nutriënten terugwinnen. GMB haalt uit slib gas, warmte, elektriciteit, water en nuttige meststoffen. Dit is energie voor de toekomst.

In de hallen van GMB zijn iedere dag vier enorme shovels aan het werk die rijden op diesel. Het verbruik van deze kolossen is enorm. GMB onderzoekt samen met GldH2 of deze voertuigen op waterstof kunnen gaan rijden. Daarvoor moet er een ondergrondse waterstofleiding worden aangelegd van de waterstoffabriek van GldH2 naar het bedrijfsterrein van GMB en moet er een waterstoftankstation worden geplaatst.

Project in onderzoek.

Cv-ketels op waterstof worden getest in Rotterdam

In Rozenburg bij Rotterdam is onze partner, ketelfabrikant Remeha, het bedrijf dat een van de eerste cv-ketels op waterstof ter wereld test. Het startmoment liet wat langer op zich wachten, maar innovatiemanager Marco Bijkerk liet ons weten dat, als de ketels draaien, ze zeer betrouwbaar zullen zijn. Deze voorspelling kwam uit, de drie ketels draaien ruim een jaar en werken probleemloos.

Een geruststellende gedachte voor onze waterstofcoöperatie. GldH2 wil straks bijna vijftig ketels testen in de historische binnenstad van Zutphen.

‘Avondje Energie’ bij Zutphen Energie drie keer stampvol

Op maandag 27 en 28 januari 2020 worden er in de Energie Winkel van Zutphen Energie twee informatie-avonden gehouden over de oprichting van een waterstoffabriek in Zutphen en de mogelijkheden voor waterstof in de plaatselijke energietransitie. Twee avonden lang zit de zaal stampvol, voor de deur staat een Toyota Mirai met de motorklep vopen. Omdat er tientallen belangstellenden moeten worden weggestuurd wordt in allerijl een derde informatieavond georganiseerd. Op deze avond, op maandag 3 februari, zit wederom stampvol.

Perspublicatie in het regionale weekblad Contact

Op woensdag 22 januari 2020 verscheen in het regionale Weekblad Contact een voor veel inwoners van Zutphen een eerste kennismaking met GldH2. In een interview met verslaggever Eric Klop vertelden de bestuursleden Jan Fikken en Paul Bombeld over de plannen met waterstof in Zutphen.

Eerste officiële bijeenkomst projectpartners

Op 2 december 2019 wordt in het oude gemeentehuis in Zutphen een eerste bijeenkomst gehouden over de mogelijkheden van waterstof in de energietransitie. Tien projectpartners komen samen om te luisteren naar de ideeën van de projectgroep GldH2. De projectpartners conformeren zich aan het plan om verder onderzoek te doen naar waterstoftoepassingen in de mobiliteit en bebouwde omgeving. De groene waterstof moet geproduceerd gaan worden via een elektrolyser op het industrieterrein De Mars in Zutphen.
GLDH2 2022 | Website door Buro Zutphen